kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp, cần có một số công cụ theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp các kết quả thành các bản báo cáo kế toán. Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
 Quan sát, thu nhận và ghi chép một cách có hệ thống hoạt động kinh doanh hàng ngày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và các sự kiện kinh tế khác.
 Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng.
 Tổng hợp các thông tin đã phân loại thành các báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người ra các quyết định.
Ngoài ra, quá trình kế toán còn bao gồm các thao tác như việc truyền đạt thông tin đến những đối tượng quan tâm và giải thích các thông tin kế toán cần thiết cho việc ra các quyết định kinh doanh riêng biệt.
Lưu ý: Thuật ngữ "nghiệp vụ" chỉ một hành động đã hoàn thành chứ không phải một hành động dự kiến hoặc có thể xảy ra trong tương lai.

 Theo cách thức ghi chép:
 Kế toán đơn
 Kế toán kép
 Theo phần hành:
 Kế toán tài sản cố định
 Kế toán vật liệu
 Kế toán vốn bằng tiền
 Kế toán thanh toán
 Kế toán chi phí và giá thành
 Kế toán bán hàng

luận văn, luận văn tốt nghiệp, luận văn miễn phí, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, kết luận báo cáo thực tập, đồ án, ebook, sách, ebook hay , sách điện tử, thư viện điện tử, hướng dẫn sử dụng photoshop, photoshop, thuế thu nhập cá nhân, biểu thuế nhập khẩu 2012, kế toán thuế, báo cáo thuế hàng tháng, kế toán tài chính, luật thuế, kế toán thuế, báo cáo thuế, kế toán, báo cáo tài chính, học kế toán trực tuyến, luật kế toán mới nhất, kế toán tổng hợp
Website: http://videobook.vn