Càn tuyển người trông coi cửa hàng và nhà nam từ 18-14tuoi bao ăn ở