Phiếu nhập kho

Màn hình nhập phiếu nhập kho
Màn hình nhập phiếu nhập kho
Phiếu nhập kho
Phiếu nhập kho
Download phiếu nhập kho trên excel: https://sthink.com.vn/wp-content/upl...4-12-2018.xlsx

Phiếu xuất kho

Màn hình nhập phiếu xuất kho
Màn hình nhập phiếu xuất
Phiếu xuất kho
Phiếu xuất kho
Download mẫu nhập xuất tồn kho trên excel
Download phiếu xuất kho trên excel: https://sthink.com.vn/wp-content/upl...4-12-2018.xlsx

...xem tiep...https://sthink.com.vn/mau-nhap-xuat-...ren-excel.html