BQT bmt7 sao không kêu gọi anh em mỗi người đóng góp 1 chút chúng ta tổ chức gặp gỡ giao lưu cho vui nhỉ