mình tên: Thụ
sdt: 0932655262
email: vanthubmt89@gmail.com