Nhờ MOD đóng giùm những bài này, tks trước
http://bmt7.vn/forum/showthread.php/...-14-15-7tr-KMC
http://bmt7.vn/forum/showthread.php/...l-094-167-1234
http://bmt7.vn/forum/showthread.php/...l-094-167-1234
http://bmt7.vn/forum/showthread.php/...l-094-167-1234