PDA

View Full Version : Vinafone 01668.33.39.39 - 01247711888 - 01236363678 - 0888.135.357 - 0888.23.43.63CHAUST_969696
17-05-2017, 01:08 PM
11 Số sẽ xuống thành 10 số vào đầu tháng 9 năm 2017.

Dự kiến Vinaphone sẽ về đầu 08

dự kiến huy hoạch sẽ là như thế này.
01668.33.39.39 = 6 TRIỆU
012.363636.78 = 08.36363678 = 3 TR 600K
01232.89.89.88 = 0832.89.89.88 = 3 TR 600K
01274.89.89.88 = 0874.89.89.88 = 3 TR 600K
01237.98.88.98 = 0837.98.88.98 = 3 TR 600K
01244.99.88.98 = 0844.99.88.98 = 3 TR 600K
01246.99.88.98 = 0846.99.88.98 = 3 TR 600K
01247.99.88.98 = 0847.99.88.98 = 3 TR 600K
01256.99.88.98 = 0856.99.88.98 = 3 TR 600K
01257.99.88.98 = 0857.99.88.98 = 3 TR 600K
01296.99.88.98 = 0896.99.88.98 = 3 TR 600K
01295.998.988 = 0895.998.988 = 3 TR 600K
01235.998.988 = 0835.998.988 = 3 TR 600K
01272.998.988 = 0872.998.988 = 3 TR 600K
01233.998.988 = 0833.998.988 = 4 TR 600K
01274.69.66.69 = 0874.69.66.69 = 3 TR 800K
01243.669.699 = 0843.669.699 = 3 TR 600K
01244.96.99.96 = 0844.96.99.96 = 2 TR 600K
01245.96.99.96 = 0845.96.99.96 = 3 TR 600K
01249.96.66.96 = 0849.96.66.96 = 3 TR 600K
01236.69.69.66 = 0836.69.69.66 = 3 TR 600K
01276.69.69.66 = 0876.69.69.66 = 3 TR 600K
01298.99.66.96 = 0808.99.66.96 = 3 TR 600K
01274.99.66.96 = 0874.99.66.96 = 2 TR 600K
01239.996.966 = 0839.996.966 = 3 TR 600K
01248.996669 = 0848.996669 = 3 TR 600K
01244.996669 = 0844.996669 = 2 TR 600K
01299.662.663 = 0809.662.663 = 3 TR 600K.
01299.663.667 = 0809.663.667 = 3 TR 600K.
01299.660.667 = 0809.660.667 = 3 TR 200K.
01279.433.833 = 2 TR 600K.
01274.333.833 = 3 TR 600K.
01234.211.711 = 2 TR 600K.
01238.332.337 = 2 TR 600K.
01232.335.338 = 2 TR 600K.
01242.552.557 = 2 TR 600K.
01244.552.557 = 2 TR 600K.
01244.554.559 = 2 TR 600K.
01245.553.559 = 2 TR 600K.
01242.552.558 = 2 TR 600K.
01232.771.778 = 2 TR 600K.
01233.773.775 = 2 TR 600K.
01276.773.778 = 2 TR 600K.
01272.775.778 = 2 TR 600K.
01239.113.116 = 2 TR 600K.
01293.113.115 = 2 TR 600K.
01259.114.115 = 2 TR 600K.
01237.333.633 = 3 TR 600K.
01279.336.338 = 3 TR 600K.
01255.004.007 = 3 TR 600K.
01299.277.577 = 2 TR 600K.
01279.100.400 = 3 TR 600K.
01293.100.300 = 3 TR 600K.
01293.400.700 = 3 TR 600K.
01247.200.400 = 3 TR 600K.
01248.200.400 = 3 TR 600K.
01258.200.400 = 3 TR 600K.
01259.200.400 = 3 TR 600K.
01293.200.400 = 3 TR 600K.
01295.200.400 = 3 TR 600K.
01296.200.400 = 3 TR 600K.
01298.200.400 = 3 TR 600K.
01.279.279.792 = 1 TR 600K
012.3466.3466 = 2 TR 600K
012.456789.41 = 1 TR 600K
01296.66.39.66 = 2 TR 600K
01237.66.39.66 = 2 TR 600K
01258.66.39.66 = 2 TR 600K
01239.33.86.33 = 1 TR 600K
01279.33.86.33 = 1 TR 600K
01276.32.33.34 = 3 TR 600K
0125.52.52.52.2 = 3 TR 600K
0124.83.83.83.3 = 3 TR 600K
0127.83.83.83.3 = 3 TR 600K
0129.63.63.63.3 = 3 TR 600K
0127.26.26.26.6 = 3 TR 600K
0124.45.45.45.5 = 3 TR 600K
0124.42.42.42.2 = 3 TR 600K
0123.52.52.52.8 = 2 TR 600K
0127.38.38.38.6 = 2 TR 600K
0125.98.98.98.5 = 1 TR 600K
0124.39.39.39.7 = 1 TR 600K
0124.39.39.39.8 = 2 TR 600K
0125.68.68.68.7 = 1 TR 600K
0124.69.69.69.8 = 3 TR 600K
012.94684689 = 2 TR 600K
0124.4564569 = 2 TR 600K
0123.23456.38 = 2 TR 600K
0124.23456.39 = 2 TR 600K
01234.357.579 = 2 TR 600K
012.36.38.40.42 = 1 TR 600K
012.3968.3988 = 1 TR 600K
012.3939.1984 = 1 TR 600K
012.9696.1998 = 1 TR 600K
012.39.39.39.91 = 950K
012.39.39.39.95 = 950K
012.39.39.39.22 = 950K
012.38.38.38.55 = 950k
012.38.38.38.10 = 950K
012.38.38.38.24 = 950K
0125.369.369.9 = 2 TR 600K
0127.369.369.9 = 2 TR 600K
012.4567.1369 = 3 TR 600K
012.3579.05.05 = 1 TR 600K
012.3579.06.06 = 1 TR 600K
012.3579.12.12 = 1 TR 600K
0123.4.6.8.10.12 = 2 TR 600K
01.246.6.8.10.12 = 2 TR 600K
01233.79.86.79 = 3 TR 600K
01246.39.68.39 = 2 TR 600K
01256.39.68.39 = 2 TR 600K
01259.39.68.39 = 2 TR 600K
01296.39.68.39 = 2 TR 600K
01275.68.39.68 = 2 TR 600K
012.3855.3855 = 1 TR 600K
012.7234.7234 = 2 TR 600K
012.9234.9234 = 2 TR 600K
012.4345.4345 = 2 TR 600K
012.4649.4649 = 1 TR 600K
012.9296.9296 = 1 TR 600K
012.9294.9294 = 1 TR 600K
012.9496.9496 = 1 TR 600K
012.9497.9497 = 1 TR 600K
012.3992.3992 = 1 TR 600K
012.3983.3983 = 1 TR 200K
012.4683.4683 = 1 TR 200K
012.9937.9937 = 1 TR 600K
012.9967.9967 = 1 TR 600K
012.9958.9958 = 1 TR 600K
012.9916.9916 = 1 TR 600K
012.7807.7807 = 1 TR 600K
012.7907.7907 = 1 TR 600K
0123.7877788 = 3 TR 600K
0129.7787788 = 2 TR 600K
0127.4455566 = 2 TR 600K
0127.2233388 = 2 TR 600K
0124.2244477 = 2 TR 600K
0127.2255599 = 2 TR 600K
0124.3344499 = 2 TR 200K
0124.8800077 = 2 TR 600K
0127.9900077 = 2 TR 600K
0129.7788989 = 2 TR 600K
0129.2468.789 = 3 TR 600K
0124.678.678.8 = 3 TR 600K
01238.876678 = 3 TR 600K
01299998678 = 3 TR 600K
0129.56789.52 = 1 TR 600K
0129.468.2468 = 3 TR 600K
012.4488.2468 = 2 TR 600K
012.4545.2468 = 2 TR 600K
012.3939.1369 = 1 TR 600K
012.4444.1369 = 1 TR 600K
0129.666.1369 = 1 TR 600K
0127.999.1369 = 2 TR 600K
012.5566.3579 = 2 TR 600K
012.4455.3579 = 2 TR 600K
012.5959.3579 = 2 TR 600K
012.9292.3579 = 2 TR 600K
01279.48.49.50 = 3 TR 600K
01233.48.49.50 = 3 TR 600K
01233.08.09.10 = 3 TR 600K
01255.08.09.10 = 3 TR 600K
01277.08.09.10 = 3 TR 600K
01299.08.09.10 = 3 TR 600K
01299.09.10.11 = 3 TR 600K
01299.28.29.30 = 3 TR 600K
01232.8.9.10.11 = 2 TR 600K
01245.8.9.10.11 = 3 TR 600K
01248.8.9.10.11 = 3 TR 600K
01249.8.9.10.11 = 3 TR 600K
01252.8.9.10.11 = 2 TR 600K
01293.8.9.10.11 = 2 TR 600K
01295.8.9.10.11 = 2 TR 600K
01.246810.678 = 2 TR 600K
01.246810.567 = 2 TR 600K
01.246810.456 = 2 TR 600K
01259.139.179 = 3 TR 600K
01274.139.179 = 3 TR 600K
01292.186.168 = 2 TR 600K
01246.168.186 = 2 TR 600K
01295559959 = 2 TR 800K
01236336636 = 5 TR 600K
01233633663 = 5 TR 600K
01233663363 = 5 TR 600K
01293393933 = 5 TR 600K
01299993393 = 5 TR 600K
01233993933 = 5 TR 600K
01239993393 = 5 TR 600K
01239993933 = 5 TR 600K
01255252255 = 2 TR 800K
01255353355 = 2 TR 800K
01247474477 = 2 TR 800K
01244744477 = 2 TR 800K
01244447747 = 2 TR 800K
01244474477 = 2 TR 800K
01233883383 = 3 TR 800K
01242242422 = 2 TR 800K
01244424244 = 2 TR 200K
01244242244 = 2 TR 800K
01244422424 = 2 TR 800K
01244224244 = 2 TR 800K
01242224442 = 2 TR 800K
01244422442 = 2 TR 800K
01244442422 = 2 TR 800K
01242442422 = 2 TR 800K
01277722772 = 2 TR 800K
01277722727 = 2 TR 800K
01297997797 = 3 TR 600K
01279779997 = 3 TR 600K
01279997797 = 3 TR 600K
01233733737 = 3 TR 600K
01273773733 = 2 TR 800K
01246646466 = 2 TR 800K
01244644466 = 2 TR 800K
01246446646 = 2 TR 800K
01244446466 = 2 TR 800K
01244446646 = 2 TR 800K
01244494944 = 2 TR 800K
01255775557 = 2 TR 800K
01258558858 = 3 TR 800K
01248448848 = 2 TR 800K
0124.7711888 = 3 TR 600K
01298.411114 = 1 TR 800K
01293.844448 = 1 TR 800K
01.237.437.637 = 850K
01.235.435.635 = 850K
01.292.492.692 = 850K
012.333.999.56 = 850K
012.333.999.35 = 850K
012.777.999.08 = 850K
012.999.888.56 = 850K
012.556677.83 = 850K
012.445566.04 = 850K
012.445566.24 = 850K
012.445566.23 = 850K
012.445566.10 = 850K
012.789789.36 = 850K
012.929292.11 = 850K
012.989898.10 = 850K
012.989898.12 = 850K
012.989898.21= 850K
012.787878.04 = 850K
012.363636.77 = 850K
012.969696.26 = 950K
012.969696.77 = 850K
012.969696.45 = 850K
012.969696.30 = 850K
012.969696.23 = 850K
012.939393.26 = 850K
012.939393.28 = 850K
012.585858.26 = 850K
012.585858.36 = 850K
012.484848.67 = 850K
012.737373.99 = 0873737399 = 1 TR 500K
01255555206 = 0855555206 = 1 TR 500K
01255555216 = 0855555216 = 1 TR 500K
01255555263 = 0855555263 = 1 TR 500K
01255555327 = 0855555327 = 1 TR 500K
01255555203 = 0855555203 = 1 TR 500K
01255555734 = 0855555734 = 1 TR 500K
01255555495 = 0855555495 = 1 TR 500K
01255555381 = 0855555381 = 1 TR 500K
01255555402 = 0855555402 = 1 TR 500K
01255555487 = 0855555487 = 1 TR 500K
01255555847 = 0855555847 = 1 TR 500K
01255555728 = 0855555728 = 1 TR 500K
01244444533 = 0844444533 = 1 TRIỆU
01244444859 = 0844444859 = 1 TRIỆU
01233333128 = 0833333128 = 2 TRIỆU
01233333267 = 0833333267 = 2 TRIỆU
01233333427 = 0833333427 = 2 TRIỆU
10 số dễ nhớ, giá bình dân.
0888.135.357 = 3 TRIỆU 200K Số tiến đều vip
0888.23.43.63 = 3 TRIỆU 800K Tiến vip 2.4.6
0888.37.47.37 = 1 TRIỆU 800K
0888.43.45.49 = 1 TRIỆU 800K
0941.10.12.16 = 1 TRIỆU 600K
0886.30.36.30 = 1 TRIỆU 500K
0888.14.33.14 = 1 TRIỆU 200K
0888.57.68.57 = 1 TRIỆU 200K
0888.567.048 = 999K
0961.786.986 = 3 TR 800K
0949.31.33.36 = 1 TR 200K
0943.82.88.22 = 1 TR 600K
094.369.2012 = 750K
0944.9.8.2001 = 750K
0946.6.2.2001 = 750K
09.1480.1980 = 1 TR 200K
0918.9.2.1980 = 1 TR 200K
0946.889.567 = 1 TR 500K
0943.666.810 = 750K
0946.999.810 = 750K
0945.999.810 = 750K
0947.222.024 = 850K
0946.777.024 = 750K
0947.555.910 = 750K
0945.666.510 = 750K
0945.777.910 = 750K
094.3579.024 = 750K
09.456.46810= 750K
0945.046810 = 750K
0949.346810 = 750K
0944.889897 = 750K
0945.269.270 = 650K
0947.83.62.83 = 650K
0947.583833 = 650K
0945.152.123 = 650K
09.13579.173 = 650K
09.13579.724 = 650K
09.13579.934 = 650K
0941.691.693 = 850K
0941.691.695 = 850K
0941.691.697 = 850K
0941.691.698 = 850K
0947.892.895 = 850K
0942.183.583 = 850K
0944.237.837 = 750K
0942.830.835 = 750K
0944.783.788 = 750K
0949.057.257 = 750K
0947.565.765 = 750K
0943.150.850 = 750K
0947.661.861 = 750K
0948.091.491 = 750K
0943.091.791 = 750K
0949.446.746 = 750K
0945.312.712 = 750K
0944.124.324 = 750K
0945.300.304 = 750K
0948.712.718 = 750K
0943.204.604 = 750K
0943.79.81.83 = 650K
0945.06.08.10 = 750K
0942.08.10.12 = 750K
0949.08.10.12 = 750K
0942.18.20.22 = 750K
0945.26.28.30 = 850K
0947.26.28.30 = 850K
0949.28.30.32 = 850K
0942.38.40.42 = 850K
0941.46.48.50 = 850K
0941.48.50.52 = 850K
0946.58.60.62 = 850K
0947.58.60.62 = 850K
0941.78.80.82 = 850K
0943.25.30.35 = 850K
0944.30.35.40 = 850K
0943.35.40.45 = 850K
0945.55.60.65 = 850K
0946.65.70.75 = 850K
0941.70.75.80 = 850K
0941.75.80.85 = 850K
0943.75.80.85 = 850K
0945.80.85.90 = 850K
0948.06.09.12 = 650K
Lộc phát 68.88.86 - Thần Tài 39.79
094.169.2868 = 750K
094.169.1688 = 750K
0944.392.682 = 650K
0949.392.682 = 650K
0946.248.579 = 650K
0944.86.39.88 = 850K
0946.975.688 = 650K
0948.86.37.86 = 750K
0941.69.16.69 = 750K
0943.56.38.56 = 650K
0948.38.97.38 = 650K
09.468.468.52 = 650K
09.468.468.24 = 550K
0947.179.183 = 650K
0949.368.798 = 650K
0947.239396 = 650K
094.8639392 = 650K
0949.179792 = 650K
094.2279796 = 650K
0947.286867 = 650K
0942.886863 = 650K
0948.056786 = 650K
0948.357910 = 650K
0944.136910 = 650K
094.6789.047 = 650K
094.6789.124 = 650K
094.6789.346 = 650K
094.6789.902 = 650K
0943339932 = 650K
0943388812 = 650K
0945678.610 = 750K
094.34567.42 = 750K
094.4567.367 = 750K
09.4560.4562 = 650K
09.4561.4563 = 650K
0943.099.100 = 850K
0945.034560 = 750K
0947.224682 = 750K
094.3024683 = 650K
0949.835798 = 750K
094.6135796 = 950K
0947.135796 = 750K
0943.135791 = 750K
0944.139.078 = 650K
0948.186.152 = 650K
094.3456.044 = 750K
094.3456.048 = 650K
094.3456.017 = 650K
094.3456.027 = 650K
0946.3456.23 = 650K
09.42.40.38.36 = 650K
0949.147714 = 650K
Mấy em sảnh lùi độc ......
09.43.43.8765 = 650K
094.7654.432 = 650K
094.7654.210 = 650K
094.765432.6 = 650K
09.47987984 = 650K

Liên Hệ: ANH CHÂU
Call & sms: 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
17-05-2017, 05:37 PM
lên cao cao nào .................................................. ..............

CHAUST_969696
18-05-2017, 08:07 AM
lên cao cao nào .................................................. ..............

CHAUST_969696
19-05-2017, 10:07 AM
lên cao cao nào .................................................. ..............

CHAUST_969696
19-05-2017, 03:38 PM
01668.33.39.39 - 01247711888 - 01236363678 - 0888.135.357 - 0888.23.43.63

CHAUST_969696
19-05-2017, 06:59 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
20-05-2017, 07:46 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
20-05-2017, 10:43 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
20-05-2017, 12:33 PM
Bác .... Bác là tất cả .... Bác ơi !! Bác ơi !! ...
Bác .... Bác là tất cả .... Bác ơi !! Bác ơi !! ...
Những Lúc thấy buồn .... Có Bác là vui ....!!!!!!

CHAUST_969696
20-05-2017, 02:13 PM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
21-05-2017, 08:34 AM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
21-05-2017, 11:43 AM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
21-05-2017, 02:42 PM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
21-05-2017, 04:42 PM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
22-05-2017, 11:05 AM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
22-05-2017, 02:19 PM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
22-05-2017, 04:58 PM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
22-05-2017, 06:32 PM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
22-05-2017, 09:46 PM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
23-05-2017, 11:35 AM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
23-05-2017, 03:41 PM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
23-05-2017, 09:14 PM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
24-05-2017, 08:27 AM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
24-05-2017, 10:43 AM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
24-05-2017, 03:45 PM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
24-05-2017, 06:14 PM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
25-05-2017, 08:18 AM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
25-05-2017, 12:06 PM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
26-05-2017, 08:01 AM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
27-05-2017, 11:29 AM
lên cho ngày mới .................................................. ..........

CHAUST_969696
27-05-2017, 09:45 PM
lên cao tiếp nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
28-05-2017, 07:53 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. .............

CHAUST_969696
28-05-2017, 12:06 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. .............

CHAUST_969696
28-05-2017, 04:30 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. .............

CHAUST_969696
29-05-2017, 08:57 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. .............

CHAUST_969696
30-05-2017, 07:32 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ......

CHAUST_969696
30-05-2017, 11:26 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ......

CHAUST_969696
30-05-2017, 01:49 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. ......

CHAUST_969696
30-05-2017, 08:30 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. ......

CHAUST_969696
31-05-2017, 10:51 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ......

CHAUST_969696
31-05-2017, 05:54 PM
lên cao cao nào .................................................. .......

CHAUST_969696
01-06-2017, 10:47 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ....

CHAUST_969696
02-06-2017, 08:47 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ....

CHAUST_969696
02-06-2017, 11:27 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ....

CHAUST_969696
02-06-2017, 12:55 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
02-06-2017, 07:33 PM
​​​​lên cao cao nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
03-06-2017, 08:19 AM
​​​​lên cao cao nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
03-06-2017, 09:29 AM
​​​​lên cao cao nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
03-06-2017, 12:38 PM
​​​​lên cao cao nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
03-06-2017, 04:57 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. ..........

CHAUST_969696
03-06-2017, 07:22 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. ..........

CHAUST_969696
04-06-2017, 09:43 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ..........

CHAUST_969696
04-06-2017, 11:04 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ..........

CHAUST_969696
04-06-2017, 12:07 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. ..........

CHAUST_969696
04-06-2017, 03:44 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. ..........

CHAUST_969696
06-06-2017, 08:30 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. ..........

CHAUST_969696
06-06-2017, 11:01 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
06-06-2017, 01:58 PM
lên cao cao nào .................................................. ..................

CHAUST_969696
07-06-2017, 01:31 PM
lên cao cao tiếp nào.............................................. .....................

CHAUST_969696
07-06-2017, 03:05 PM
lên cao cao tiếp nào.............................................. .....................

CHAUST_969696
08-06-2017, 08:36 AM
lên cao cao tiếp nào.............................................. ...................

CHAUST_969696
08-06-2017, 01:19 PM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
08-06-2017, 03:54 PM
lên cao cao nào .................................................. ......

CHAUST_969696
09-06-2017, 09:26 AM
​​​​lên cao cao nữa nào .................................................. ...........

CHAUST_969696
10-06-2017, 01:40 PM
​​​​lên cao cao nữa nào .................................................. ...........

CHAUST_969696
10-06-2017, 06:41 PM
​​​​lên cao cao nữa nào .................................................. ...........

CHAUST_969696
12-06-2017, 09:47 AM
​​​​lên cao cao nữa nào .................................................. ...........

CHAUST_969696
12-06-2017, 06:39 PM
​​​​lên cao cao nữa nào .................................................. ...........

CHAUST_969696
13-06-2017, 09:05 AM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
13-06-2017, 04:05 PM
Ai ngại điện thoại thì sms 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
13-06-2017, 07:31 PM
Ai ngại điện thoại thì sms 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
14-06-2017, 10:02 AM
Ai ngại điện thoại thì sms 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
14-06-2017, 06:42 PM
Ai ngại điện thoại thì sms 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
15-06-2017, 06:55 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .......................

CHAUST_969696
16-06-2017, 09:21 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .......................

CHAUST_969696
16-06-2017, 01:49 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .......................

CHAUST_969696
16-06-2017, 04:08 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .......................

CHAUST_969696
17-06-2017, 09:29 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .......................

CHAUST_969696
19-06-2017, 08:42 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
19-06-2017, 12:59 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
19-06-2017, 02:53 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
20-06-2017, 08:00 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
20-06-2017, 11:41 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
20-06-2017, 08:00 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
21-06-2017, 07:27 AM
lên cho ngày mới may mắn .................................................. .........

CHAUST_969696
21-06-2017, 10:52 AM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
21-06-2017, 05:41 PM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
22-06-2017, 09:44 AM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
22-06-2017, 03:07 PM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
22-06-2017, 04:48 PM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
23-06-2017, 09:13 AM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
23-06-2017, 12:52 PM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
23-06-2017, 03:45 PM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
23-06-2017, 06:22 PM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
24-06-2017, 07:55 AM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
24-06-2017, 10:00 AM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
24-06-2017, 11:49 AM
Lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
25-06-2017, 07:41 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....

CHAUST_969696
25-06-2017, 09:55 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....

CHAUST_969696
25-06-2017, 03:01 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....

CHAUST_969696
25-06-2017, 09:52 PM
Call & sms: 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
26-06-2017, 08:13 AM
Call & sms: 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
26-06-2017, 11:55 AM
Call & sms: 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
26-06-2017, 03:22 PM
0941.691.693 = 850k
0941.691.695 = 850k
0941.691.697 = 850k
0941.691.698 = 850k
0947.892.895 = 850k
0942.183.583 = 850k
0944.237.837 = 750k
0942.830.835 = 750k
0944.783.788 = 750k
0949.057.257 = 750k
0947.565.765 = 750k
0943.150.850 = 750k
0947.661.861 = 750k
0948.091.491 = 750k
0943.091.791 = 750k
0949.446.746 = 750k
0945.312.712 = 750k
0944.124.324 = 750k
0945.300.304 = 750k
0948.712.718 = 750k
0943.204.604 = 750k

CHAUST_969696
26-06-2017, 04:44 PM
lên cho buổi chiều nào .................................................. ...........

CHAUST_969696
27-06-2017, 08:12 AM
lên cao cao tiếp nào ............................................

CHAUST_969696
28-06-2017, 09:33 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .........

CHAUST_969696
28-06-2017, 11:31 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .........

CHAUST_969696
28-06-2017, 05:24 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .........

CHAUST_969696
28-06-2017, 08:20 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .........

CHAUST_969696
29-06-2017, 08:28 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .........

CHAUST_969696
29-06-2017, 12:19 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .........

CHAUST_969696
30-06-2017, 08:24 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .........

CHAUST_969696
30-06-2017, 01:42 PM
​​lên cao cao tiếp nào ..................................................

CHAUST_969696
01-07-2017, 09:01 AM
lên cho ngày thứ 7 .................................................. .......................

CHAUST_969696
01-07-2017, 12:36 PM
lên cho ngày thứ 7 .................................................. .......................

CHAUST_969696
02-07-2017, 09:57 AM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
02-07-2017, 03:59 PM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
02-07-2017, 08:10 PM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
03-07-2017, 08:36 AM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
04-07-2017, 07:41 AM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
04-07-2017, 12:45 PM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
04-07-2017, 05:58 PM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
04-07-2017, 07:33 PM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
05-07-2017, 09:29 AM
lên cao cao nào .................................................. ................

CHAUST_969696
05-07-2017, 03:38 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. ...

CHAUST_969696
06-07-2017, 10:33 AM
Ai ngại điện thoại thì sms 01668.33.39.39 - 01294.898.898

CHAUST_969696
06-07-2017, 12:48 PM
lên nóc nhà là bắt con gà ..........................................

CHAUST_969696
06-07-2017, 05:39 PM
lên cao cao nào .................................................. .........

CHAUST_969696
07-07-2017, 10:54 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. .........................

CHAUST_969696
07-07-2017, 04:07 PM
lên cao cao nào .................................................. ...........................

CHAUST_969696
08-07-2017, 09:20 AM
lên cao cao nào .................................................. ...........................

CHAUST_969696
08-07-2017, 04:23 PM
​​lên cao cao nữa nào .................................................. ..

CHAUST_969696
08-07-2017, 05:22 PM
​​lên cao cao nữa nào .................................................. ..

CHAUST_969696
09-07-2017, 09:47 AM
lên cho ngày cuối tuần .................................................. ...........

CHAUST_969696
09-07-2017, 04:37 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ................

CHAUST_969696
10-07-2017, 09:03 AM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
10-07-2017, 12:43 PM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
10-07-2017, 06:28 PM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
11-07-2017, 09:38 AM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
12-07-2017, 10:34 AM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
12-07-2017, 01:54 PM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
12-07-2017, 08:49 PM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
13-07-2017, 08:29 AM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
13-07-2017, 12:39 PM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
14-07-2017, 09:42 AM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
14-07-2017, 01:32 PM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
15-07-2017, 09:41 AM
​​lên cao cao nào .................................................. ...............

CHAUST_969696
17-07-2017, 10:14 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ............................

CHAUST_969696
18-07-2017, 09:29 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ............................

CHAUST_969696
18-07-2017, 03:08 PM
Bắt thang lên hỏi ông Trời ...
Lấy tiền cho Gái có đòi được không .?
Ông Trời ổng trả lời Rằng ...
Mày Ngu thì chịu, chứ đừng Hỏi Tao.!

CHAUST_969696
19-07-2017, 10:16 AM
lên cao cao nào .................................................. .................

CHAUST_969696
20-07-2017, 10:55 AM
lên cao cao nào .................................................. .................

CHAUST_969696
20-07-2017, 02:26 PM
lên cao cao nào .................................................. .................

CHAUST_969696
21-07-2017, 08:04 AM
lên cao cao cái nào .................................................. ........

CHAUST_969696
21-07-2017, 07:10 PM
lên cao cao cái nào .................................................. ........

CHAUST_969696
22-07-2017, 09:44 AM
lên cao cao cái nào .................................................. ........

CHAUST_969696
22-07-2017, 12:47 PM
0944.136910
094.6789.124
094.6789.346
094.6789.902
0943339932
094.4567.367
09.4560.4562
09.4561.4563
0945.034560
0947.224682
094.3024683
0949.835798
094.6135796
0947.135796
0943.135791
0948.186.152
094.3456.044
094.3456.017
094.3456.027
0946.3456.23

CHAUST_969696
22-07-2017, 02:12 PM
lên cao cao tiếp nào ............................................

CHAUST_969696
23-07-2017, 09:42 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
23-07-2017, 03:24 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
23-07-2017, 05:46 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
24-07-2017, 09:35 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
24-07-2017, 03:30 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
24-07-2017, 06:58 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
25-07-2017, 09:40 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
25-07-2017, 01:12 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
26-07-2017, 08:22 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
26-07-2017, 11:19 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
27-07-2017, 09:11 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
27-07-2017, 11:59 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
28-07-2017, 03:49 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
28-07-2017, 05:56 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ....................

CHAUST_969696
29-07-2017, 11:29 AM
lên cao cao nè .................................................. .......................

CHAUST_969696
29-07-2017, 11:10 PM
lên cao cao nè .................................................. .......................

CHAUST_969696
30-07-2017, 08:26 AM
lên cao cao nè .................................................. .......................

CHAUST_969696
01-08-2017, 10:31 AM
lên cao cao nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
01-08-2017, 02:40 PM
lên cao cao nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
01-08-2017, 11:02 PM
lên cao cao nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
02-08-2017, 08:49 AM
lên cao cao nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
02-08-2017, 01:54 PM
lên cao cao nào .................................................. .....................

CHAUST_969696
03-08-2017, 12:44 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. .......

CHAUST_969696
04-08-2017, 10:56 AM
lên cao cao nữa nào .................................................. .......

CHAUST_969696
04-08-2017, 05:34 PM
lên cao cao nữa nào .................................................. .......

CHAUST_969696
05-08-2017, 08:58 AM
lên cho ngày cuối tuần may mắn .................................................

CHAUST_969696
06-08-2017, 11:20 AM
lên cho ngày cuối tuần may mắn .................................................

CHAUST_969696
06-08-2017, 04:01 PM
lên cho ngày cuối tuần may mắn .................................................

CHAUST_969696
06-08-2017, 08:36 PM
lên cho ngày cuối tuần may mắn .................................................

CHAUST_969696
07-08-2017, 10:08 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............................

CHAUST_969696
07-08-2017, 03:40 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............................

CHAUST_969696
08-08-2017, 03:04 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............................

CHAUST_969696
08-08-2017, 07:17 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............................

CHAUST_969696
10-08-2017, 09:45 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............................

CHAUST_969696
10-08-2017, 03:59 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............................

CHAUST_969696
11-08-2017, 09:27 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............................

CHAUST_969696
12-08-2017, 04:40 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ................

CHAUST_969696
13-08-2017, 09:36 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ................

CHAUST_969696
14-08-2017, 08:23 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ................

CHAUST_969696
14-08-2017, 07:34 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ................

CHAUST_969696
15-08-2017, 08:43 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ................

CHAUST_969696
15-08-2017, 09:09 PM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ................

CHAUST_969696
16-08-2017, 08:26 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. ................

CHAUST_969696
17-08-2017, 09:55 AM
lên cho ngày mới may mắn .................................................. ....

CHAUST_969696
17-08-2017, 11:26 AM
lên cho ngày mới may mắn .................................................. ....

CHAUST_969696
19-08-2017, 08:21 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............

CHAUST_969696
19-08-2017, 11:29 AM
lên cao cao tiếp nào .................................................. .............

CHAUST_969696
20-08-2017, 08:53 AM
Call 01294.898.898 - 01668.33.39.39