PDA

View Full Version : ban chim cu gay +chim bo chaozimmythuat
20-03-2012, 10:20 PM
xem anh va ( cho gia +cho so dien thoai nha):
http://nj9.upanh.com/b5.s16.d1/10587bf0c48ac4f9e343d9df20555589_42325909.xuanson0 384.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0384_upanh/v/7rbaft1s8ec.htm)

http://nj8.upanh.com/b5.s16.d1/1efbd20f9d7f3bd56d073de3941b6fd1_42326088.xuanson0 379.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0379_upanh/v/7rbe3t0eaeg.htm)http://nj5.upanh.com/b2.s25.d2/5cc4d68552570e9fb5d3d01a9e0b0e3d_42326095.xuanson0 380.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0380_upanh/v/6rb07tde7ex.htm)http://nj9.upanh.com/b4.s25.d3/a3d5cd2616745f1f3643418178bb1bfd_42326099.xuanson0 382.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0382_upanh/v/2rb65tfe5zc.htm)http://nj8.upanh.com/b1.s24.d2/d745c7fd31ebfc11bb06eb3dffb2a748_42326108.xuanson0 384.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0384_upanh/v/brb05t2e6zn.htm)

zimmythuat
20-03-2012, 10:37 PM
http://a.imageshack.us/img9/9187/xunsn0393.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/9/xunsn0393.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

http://nj6.upanh.com/b3.s13.d3/64da4189b6b2cfc059109aa9272782c2_42325976.xuanson0 395.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0395_upanh/v/6rbc2tas0qw.htm)http://nj9.upanh.com/b1.s24.d3/2b35d905d10a7bac38487b5ed286da67_42325979.xuanson0 397.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0397_upanh/v/3rbb0t2s9qp.htm)http://nj9.upanh.com/b6.s16.d1/a092974c1d4b23ee0b59c30e0e6d8557_42325989.xuanson0 398.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0398_upanh/v/2rbbbtcsbhr.htm)http://nj1.upanh.com/b3.s25.d2/34ead61316377bc22e3feab1f1eeb427_42326011.xuanson0 399.jpg (http://www.upanh.com/xuan_son0399_upanh/v/frb02tesbur.htm)